Tính năng

Danh sách kho

Trên thanh menu, click vào Quản lý tài sản -> chọn mục Danh sách kho

Trên màn hình sẽ hiển thị danh sách kho của cửa hàng. Bảng danh sách sẽ cung cấp cho bạn các thông tin:

  • Tên kho
  • Địa chỉ
  • Trạng thái: còn chỗ hoặc hết chỗ

Các chức năng bạn có thể thực hiện:

Thêm mới kho

Để thêm mới kho, bạn click vào nút Thêm mới

Form thêm mới kho hiển thị

Bạn nhập vào tên kho, địa chỉ, chọn trạng thái kho (phần mềm đang mặc định là trạng thái còn chỗ). Sau đó bấm vào nút "Thêm mới".

Sửa kho

Bạn chọn kho muốn sửa và click và nút sửa bên dưới danh sách bảng. Form Sửa kho hiển thị:

Bạn sửa lại các thông tin theo ý muốn sau đó click vào nút "Cập nhật"

Xóa kho

Để xóa môt kho nào đó trong danh sách, bạn chọn kho cần xóa và click vào nút Xóa

Sau khi bấm vào nút Ok ở form xác nhận xóa thì bạn đã xóa kho thành công

 

Bài viết liên quan