Tính năng

Quản lý khách hàng

Danh sách khách hàng

Chức năng này dùng để quản lý thông tin khách hàng vay và chủ nợ. Chức năng này cho phép thêm mới, sửa, xóa thông tin của khách hàng, chủ nợ.

Để vào phần quản lý khách hàng từ menu chính của hệ thống người dùng kích vào Quản lý khách hàng. Trong danh sách menu con sổ xuống, người dùng chọn vào danh sách khách hàng. Hệ thống hiển thị màn hình. Mặc định phần danh sách khách hàng hiển thị tất cả khách hàng, chủ nợ được có trong hệ thống

Chức năng chính:

- Tìm kiếm: Tại màn hình tìm kiếm danh sách khách hàng, người dùng nhập vào thông tin tìm kiếm, chọn loại đối tác: Tất cả, Khách hàng, Chủ nợ. Người dùng kích vào nút "Tìm kiếm", hệ thống sẽ trả về danh sách khách hàng thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm

- Sửa: Để sử thông tin khách hàng/chủ nợ, người dùng kich vào nút ‘Sửa’ tương ứng với tên khách hàng/chủ nợ muốn sửa hệ thống hiển thị màn hình Danh sách khách hàng. Người dùng nhập các thông tin muốn sửa sau đó kích nút Cập nhật để lưu lại thông tin khách hàng/chủ nợ.

Check thông tin khách hàng

Là kiểm tra theo chứng minh thư, tên khách hàng xem khách hàng đang đến vay đã từng vay ở tất cả các cửa hàng trong hệ thống chưa. Có rồi thì đang ở tình trạng như thế nào?

Tại đây phần mềm sẽ hiện ra được các thông tin khách hàng như: Tên khách hàng, số chứng minh thư, Tên cửa hàng, địa chỉ cửa hàng, kiểu vay, số tiền vay, tình trạng và trạng thái.