Tính năng

Quản lý nguồn vốn

Danh sách nguồn vốn

Ở bên trái màn hình là menu của chương trình , bạn click vào quản lý nguồn vốn để có thể quản lý được nguồn vốn của cửa hàng. Trên danh sách hiển thị những cổ đông đã từng góp vốn vào cửa hàng. danh sách hiển thị những thông tin sau: Mã cổ đông, Tên cổ đông, ngày giao dịch, số nguồn vốn, tỉ lệ vốn

Các chức năng chính :

  • Tìm kiếm nguồn vốn theo cổ đông và loại giao dịch
  • Thêm, sửa xóa
  • Góp vốn, rút vốn

Thêm mới nguồn vốn

Trong danh sách các cổ đông, click vào nút thêm mới để thêm cổ đông góp vốn vào cửa hàng.

      Tại đây form thêm mới hiện ra và hiển thị các thông tin sau:

  • Thông tin khách hàng: Họ tên , địa chỉ, chứng minh thư, số điện thoại, ngày sinh, ngày cấp, nơi câp …
  • Thông tin góp vốn: Ngày giao dịch, nhân viên giao dịch, sô tiền góp vốn, ghi chú

Sau khi điền đầy đủ thông tin rồi nhấn nút thêm mới là bạn đã thêm được cổ đông cho cửa hàng thành công.

Sửa nguồn vốn

Trong danh sách các cổ đông, click vào nút sửa để sửa thông tin về cổ đông và thông tin góp vốn, rút vốn

Góp vốn

Với những khách hàng đã từng góp vốn, mà góp lần nữa thì chọn cổ đông rồi click vào nút góp vốn. Form góp vốn hiển thi được:

  • Thông tin của người góp vốn
  • Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch, nhân viên giao dịch, số tiền, ghi chú.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn click vào nút thêm mới thì số tiền góp vốn của cổ đông đã thành công.

Rút vốn

Với những khách hàng đã góp vốn vào cửa hàng, mà muốn rút thì chọn cổ đông rồi click vào nút rút vốn. Form rút vốn hiển thi được :

  • Thông tin của người rút vốn
  • Thông tin giao dịch: Ngày giao dịch, nhân viên giao dịch, số tiền, ghi chú.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin , bạn click vào nút thêm mới thì số tiền rút vốn của cổ đông đã được thành công .