Tính năng

Danh sách nhân viên

Trên thanh menu, click vào Quản lý nhân viên -> chọn Danh sách nhân viên.
Trên màn hình sẽ hiển thị bảng danh sách nhân viên của cửa hàng


Bảng danh sách thể hiện cho bạn các thông tin:
•    Mã nhân viên: click vào mã nhân viên bạn có thể xem được thông tin chi tiết về nhân viên như ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh thư
•    Tên nhân viên
•    Tài khoản đăng nhập
•    Số điện thoại, chứng minh thư
•    Quyền: quản lý hay nhân viên
Các chức năng bạn có thể thao tác
1. Tìm kiếm nhân viên 
Có thể tìm kiếm nhân viên theo email đăng nhập, tên nhân viên, số điện thoại
2. Thay đổi quyền của nhân viên
Bạn có thể thay đổi quyền của nhân viên bằng cách click vào quyền và chọn quyền muốn thay đổi (nhân viên hoặc quản lý)


3. Thêm mới nhân viên
Để thêm mới một tài khoản nhân viên, bạn chọn chức năng Thêm mới
Form thêm mới nhân viên hiển thị:
Tại đây bạn nhập vào các thông tin: email đăng nhập,  mật khẩu đăng nhập, chọn quyền cho nhân viên, thông tin cá nhân của nhân viên, sau đó ấn vào nút thêm mới.
4. Sửa, xóa nhân viên
Để sửa, xóa một tài khoản của nhân viên, bạn chọn vào nhân viên trên danh sách bảng sau đó chọn chức năng Sửa/Xóa
5. Phân quyền cho nhân viên 
Chức năng này dùng để phân quyền cho nhân viên được phép hay không được phép vào một hay một số chức năng nào đó.
Để phân quyền cho nhân viên, bạn chọn nhân viên trên bảng danh sách, sau đó chọn chức năng phân quyền
Form phân quyền hiển thị

Bạn click chọn vào các quyền muốn cho nhân viên sử dụng, ngược lại, nếu không muốn cho nhân viên quyền vào chức năng nào thì bạn bỏ tick ở ô chức năng đó. Sau đó ấn Lưu dữ liệu là bạn đã phân quyền cho nhân viên thành công.
6. Khóa/mở khóa
khi không muốn sử dụng tài khoản nhân viên nào đó bạn có thể dùng chức năng khóa.
Chọn nhân viên trên danh sách bảng, sau đó chọn chức năng khóa

Sau khi bạn xác nhận thì tài khoản đó sẽ bị khóa và không đăng nhập vào phần mềm được nữa
Khi muốn tiếp tục sử dụng tài khoản đã khóa, bạn chọn nhân viên trên bảng danh sách, sau đó chọn chức năng Mở khóa.
Sau khi xác nhận mở khóa, tài khoản lại có thể tiếp tục sử dụng để đăng nhập phần mềm

Bài viết liên quan