Tính năng

Quản lý công việc

Để quản lý các công việc giao cho nhân viên một cách chi tiết và hiệu quả, bạn hãy sử dụng chức năng quản lý công việc.
Trên thanh menu, click vào Quản lý nhân viên -> chọn Quản lý công việc.
Trên màn hình sẽ hiển thị bảng danh sách các công việc đã được giao.

 Bảng danh sách thể hiện cho bạn các thông tin:
•    Mã công việc: khi bấm vào mã công việc, bạn có thể xem được chi tiết hơn về công việc như nội dung công việc, người giao việc, lịch sử thực hiện công việc, nhận xét đánh giá,…
•    Nhân viên nhận công việc
•    Tên công việc
•    Hợp đồng có liên quan (nếu có)
•    Thời hạn công việc
•    Trang thái công việc: gồm các trạng thái “Đang thực hiện”, “Đến hạn”, “Quá hạn”, “Kết thúc”
•    Đánh giá công việc đến thời điểm hiện tại: chưa có đánh giá, hoàn thành hay không hoàn thành
Các chức năng chính
1. Tìm kiếm công việc theo tên nhân viên, thời gian tạo công việc
2. Thêm mới cong việc
Để tạo một công việc, bạn chọn chức năng Thêm mới
Form thêm mới công việc hiển thị

ở ô nhân viên, bạn chọn tên nhân viên được giao việc
Nhập vào ngày bắt đầu và kết thúc công việc
Nếu công việc có lien quan đến hợp đồng thì bạn nhâp vào mã hợp đồng
Nhập vào nội dung công việc
Sau đó bạn click nút Thêm mới, công việc đã được tạo thành công, tài khoản nhân viên khi vào danh sách công việc sẽ nhìn thấy được công việc mà bạn đã giao cho họ
3. Sửa, xóa công việc
Để sửa/xóa công việc, bạn chọn công việc trên bảng danh sách sau đó chọn chức năng Sửa/Xóa bên dưới
Sau khi xác nhận thì bạn đã sửa/xóa công việc thành công

4. Đánh giá công việc
Chức năng dành cho chủ và quản lý cửa hàng, có thể đánh giá kết quả công việc đã giao cho nhân viên
Để đánh giá công việc, bạn chọn công việc trên danh sách bảng >> chọn chức năng Đánh giá

Đánh giá công việc là hoàn thành hay không hoàn thành
Nếu không hoàn thành, bạn nhập vào lý do không hoàn thành, nhập vào phần nhận xét nếu muốn
Sau đó click vào nút Đánh giá
Sau khi đánh giá, công việc của bạn sẽ có trạng thái là kết thúc
5. Gia hạn công việc
Chức năng này dùng khi công việc đã quá thời hạn và bạn muốn gia hạn thêm thời gian cho nhân viên tiếp tục thực hiện
Bạn chọn công việc quá hạn và chọn chức năng Gia hạn

Tại đây bạn nhập lại ngày kết thúc công việc, sau đó ấn nút Gia hạn >> Công việc sẽ về trạng thái đang thực hiện
6. Giao việc cho người khác
Chức năng này dùng khi công việc của một nhân viên nào đó chưa hoàn thành được và bạn muốn giao lại công việc đó cho người khác
Bạn chọn vào công việc được đánh giá là chưa hoàn thành và chọn chức năng Giao cho người khác

Tại ô nhân viên, chọn tên nhân viên bạn muốn giao lại công việc, nhập lại thời gian bắt đầu và kết thúc cho công việc, sau đó click vào nút Giao việc
Sau khi công việc giao lại cho nhân viên khác thành công, công việc sẽ được hiển thị trên danh sách của nhân viên mới được nhận việc với đầy đủ các thông tin về công việc

Thông báo trên thanh menu
Khi nhìn vào menu quản lý công việc sẽ thấy được thông báo số công việc đang thực hiện mà chưa có đánh giá.

Bài viết liên quan