Tính năng

Thu chi hợp đồng

Đây là chức năng dùng để quản lý tất cả các giao dịch thu chi có liên quan đên hợp đồng cho vay và nhận vay
Trên thanh menu, click vào Quản lý thu chi -> chọn mục Thu/chi hợp đồng. Trên màn hình sẽ hiển thị danh sách thu, chi của tất cả các loại hợp đồng đã phát sinh, đồng thời có thể xem được thông tin chi tiết của từng hợp đồng liên quan bằng cách click vào mã hợp đồng bên dưới phần tên khach hàng

Các chức năng chính:
1. Tìm kiếm phiếu thu, chi
Bạn có thể tìm kiếm phiếu thu chi theo tên khách hàng, ngày tạo, nhân viên tạo, kiểu vay, tìm kiếm nâng cao theo loại phiếu thu chi.
2. Sửa phiếu thu, chi
Để sửa phiếu thu/chi nào đó, bạn chọn phiếu cần sửa và chọn chức năng sửa phiếu thu/sửa phiếu chi
Form sửa phiếu thu hợp đồng hiển thị

Bạn sửa lại thông tin sau đó ấn Xác nhận >> phiếu thu/chi của bạn sẽ được cập nhật lại thành công
3. Xóa phiếu thu/chi
Để xóa phiếu, bạn cũng chọn phiếu cần xóa và chọn chức năng Xóa
Sau khi xác nhận xóa thì phiếu thu/chi của bạn sẽ được xóa thành công

4. Xem chi tiết và in phiếu, in danh sách thu chi
Để xem thông tin chi tiết của phiếu thu/chi nào đó, bạn click vào biểu tượng in ở cột in phiếu

Tại đây bạn sẽ xem được tất cả các thông tin liên quan đến phiếu thu/chi đó
Để in phiếu, bạn click vào nút in phiếu bên dưới phần thông tin chi tiết
Để in danh sách thu chi hợp đồng, bạn chọn nút in bên góc phải
Để xuất excel danh sách thu chi hợp đồng, bạn chọn nút Xuất danh sách bên cạnh nút In danh sách

Bài viết liên quan