Tính năng

Thu chi ngoài lề

Đây là chức năng dùng để quản lý tất cả các giao dịch thu chi thường, không liên quan đến hợp đồng cho vay 
Trên thanh menu, click vào Quản lý thu chi -> chọn mục Thu/chi ngoài lề. Trên màn hình sẽ hiển thị danh sách thu, chi ngoài lề mà bạn đã tạo.

Bảng danh sách bao gồm các thông tin:
Ngày tạo phiếu
Mã phiếu: khi click và mã phiếu có thể xem được chi tiết phiếu thu/chi đó
Nhân viên tạo phiếu
Tên loại phiếu
Số tiền thu/chi của từng phiếu và tổng số tiền thu/chi
Các chức năng chính:
1. Tìm kiếm phiếu thu/chi

Bạn có thể tìm kiếm được các phiếu thu chi theo tên người nhận/nộp tiền
2. Tạo phiếu thu, chi
Để tạo phiếu thu, bạn chọn chức năng Tạo phiếu thu
Form Tạo phiếu thu hiển thị

Bạn nhập vào thông tin tên người nộp, số tiền thu, chọn loại phiếu, nhập vào ghi chú nếu có
Sau đó ấn nút Tạo phiếu thu là bạn đã tạo phiếu thành công
Để tạo phiếu chi, bạn chọn chức năng Tạo phiếu chi và làm tương tự như tạo phiếu thu
3. Sửa, xóa phiếu thu, chi
Để sửa phiếu thu/chi, bạn chọn phiếu cần sửa và chọn chức năng Sửa
Form sửa hiển thị

Bạn sửa lại các thông tin theo ý muốn sau đó ấn vào nút Sửa phiếu thu (hoặc sửa phiếu chi) >> thông tin phiếu thu/chi của bạn được cập nhật thành công
4. Xem chi tiết và in phiếu
Để xem thông tin chi tiết phiếu thu chi, bạn click vào biểu tượng in ở cột In phiếu

Để in phiếu bạn ấn vào nút in bên dưới phần thông tin chi tiết phiếu thu/chi
5. In, xuất excel danh sách
Để in danh sách thu chi ngoài lề, bạn chọn nút in bên góc phải
Để xuất excel danh sách thu chi ngoài lề, bạn chọn nút Xuất danh sách bên cạnh nút In danh sách

Bài viết liên quan