Tính năng

Chi tiết cửa hàng

Chức năng Chi tiết cửa hàng cũng như Tổng quát cửa hàng, đều cung cấp cho chủ cửa hàng các thông tin tổng hợp về cửa hàng của mình. Tổng quát cửa hàng thể hiện những thông tin tổng quát nhất của tất cả các cửa hàng trong hệ thống, còn ở Chi tiết cửa hàng, bạn có thể nắm được cụ thể hơn các thông tin của cửa hàng bạn đang làm việc. Nếu muốn xem chi tiết của cửa hàng khác, bạn hãy chuyển cửa hàng trên thanh menu bên trên nhé.
Trên bảng menu, bạn chọn mục Quản lý đa cửa hàng -> tiếp tục chọn mục Chi tiết cửa hàng
Tại đây bạn sẽ nắm được những thông số của cửa hàng:
•    Tab thông tin vốn thể hiện:
-    Vốn đầu tư: là số tiền bạn và cổ đông cùng đầu tư để kinh doanh
-    Quỹ tiền mặt: là số tiền còn lại sau khi bạn đã thực hiện cho vay hoặc có những chi phí khác
-    Tiền đang cho vay: là tổng tiền đang cho vay của tất cả các hợp đồng
•    Tab thông tin lãi thể hiện
-    Lãi chưa thu dự kiến: là tổng lãi chưa thu dự kiến của các hơp đồng
-    Tổng lãi đã thu: là tổng lãi đã thu của các hợp đồng
•    Tab thông tin hợp đồng thể hiện tổng số hợp đồng ở các trạng thái đóng, mở, đang nợ lãi.
•    Tab thu/chi thể hiện
-    Thu của hợp đồng: là tổng thu của tất cả các giao dịch liên quan đến hợp đồng
-    Chi của hợp đồng: là tổng chi của tất cả các giao dịch liên quan đến hợp đồng
-    Thu ngoài lề: Tổng tiền thu ngoài lề
-    Chi ngoài lề: Tổng tiền chi ngoài lề
-    Tổng tiền khách nợ: bằng tổng tiền khách nợ của các loại hợp đồng


•    Khu vực bên dưới thể hiện được các thông số theo từng loại cho vay: Ví dụ ở tab Cầm đồ:
-    Số hợp đồng: Tổng số hợp đồng cầm đồ, tính cả hợp đồng đóng và hợp đồng mở
-    Hợp đồng đóng: số hợp đồng đã tất toán
-    Hợp đồng mở: số hơp đồng chưa tất toán
-    Tiền cho vay
-    Lãi chưa thu dự kiến
-    Lãi đã thu
-    Tiền khách nợ