Tính năng

Danh sách cửa hàng

Trên thanh menu, bạn chọn mục Quản lý đa cửa hàng -> tiếp tục chọn mục Danh sách cửa hàng.
Tại đây bạn có thể xem được danh sách các cửa hàng của mình với các thông tin:
•    Mã cửa hàng
•    Tên cửa hàng
•    Số điện thoại cửa hàng
•    Địa chỉ cửa hàng
•    Ngày tạo cửa hàng
•    Trạng thái của cửa hàng (đang hoạt động hay tạm ngừng) 

Các chức năng:
•    Tìm kiếm cửa hàng: Có thể tìm kiếm cửa hàng theo mã cửa hàng, tên cửa hàng, số điện thoại, địa chỉ, trạng thái hoạt động
•    Thêm mới cửa hàng
•    Sửa thông tin cửa hàng
Chức năng thêm mới cửa hàng
Khi muốn tạo thêm một cửa hàng mới, bạn chọn chức năng Thêm mới bên dưới danh sách cửa hàng
Form Thêm mới cửa hàng hiển thị

Bạn nhập vào các thông tin: mã cửa hàng, tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại
Click vào nút Thêm mới >> Bạn đã tạo mới cửa hàng thành công
Để chuyển từ cửa hàng bạn đang xem sang cửa hàng khác, bạn click vào tên cửa hàng ở thanh menu bên trên và chọn cửa hàng muốn xem

Chức năng sửa thông tin cửa hàng
Để sửa thông tin cửa hàng, bạn chọn cửa hàng cần sửa và chọn chức năng sửa
Form sửa hiển thị

Tại đây bạn sửa lại các thông tin của cửa hàng theo ý muốn, sau đó ấn Cập nhật >> Thông tin cửa hàng đã được cập nhật lại thành công