Tính năng

  • Trang chủ
  • Chức năng Trả bớt gốc, Vay thêm trong Tín chấp

Chức năng Trả bớt gốc, Vay thêm trong Tín chấp

Khi nào sử dụng chức năng Trả bớt gốc một hợp đồng Tín chấp? Khi nào sử dụng chức năng Vay thêm một hợp đồng Tín chấp? Sử dụng các chức năng này trong Tín chấp như thế nào? Hãy xem bài viết hướng dẫn dưới đây để biết cách sử dụng chức năng Trả bớt gốc và Vay thêm.

1. Trả bớt gốc

a. Khi nào sử dụng chức năng Trả bớt gốc?

Chức năng Trả bớt gốc được sử dụng khi khách hàng vay trong quá trình đóng lãi muốn trả bớt gốc để giảm tiền lãi cho các kỳ đóng lãi tiếp theo.

b. Sử dụng chức năng Trả bớt gốc trong Tín chấp như thế nào?

Trên danh sách các hợp đồng tín chấp, bạn chọn hợp đồng muốn trả bớt gốc và chọn chức năng Trả bớt gốc (như hình bên dưới).

Tại phần Nội dung trả:

  • Ngày trả bớt gốc: phần mềm đang mặc định là ngày hiện tại, bạn có thể chọn ngày.
  • Người thanh toán: mặc định là tên khách hàng, bạn có thể sửa lại tên
  • Tiền trả gốc: bạn nhập vào số tiền trả gốc
  • Chi phí khác: bạn nhập vào số tiền chi phí khác nếu có

Phần thông tin hợp đồng: cung cấp cho bạn một số thông tin như mã hợp đồng, tên khách hàng, số tiền vay, ngày vay...

Ấn vào nút “Xác nhận” -> Sau khi trả bớt gốc thành công phần mềm sẽ tự động tính lại số tiền lãi của các kỳ kế tiếp

2. Vay thêm

a. Khi nào sử dụng chức năng Vay thêm?

Chức năng vay thêm được sử dụng khi khách hàng có nhu cầu vay thêm và 2 bên đã thỏa thuận được với nhau về số tiền này.

b. Sử dụng chức năng Vay thêm trong Tín chấp như thế nào?

Trên danh sách các hợp đồng tín chấp, bạn chọn hợp đồng muốn vay thêm và bấm vào nút “Vay thêm” như hình dưới

Tại phần Nội dung trả:

  • Ngày vay thêm: phần mềm đang mặc định là ngày hiện tại, bạn có thể chọn ngày.
  • Người thanh toán: mặc định là tên khách hàng, bạn có thể sửa lại tên
  • Tiền vay thêm: bạn nhập vào số tiền vay thêm
  • Chi phí khác: bạn nhập vào số tiền phí khác nếu có

Phần thông tin hợp đồng: cung cấp cho bạn một số thông tin như mã hợp đồng, tên khách hàng, số tiền vay, ngày vay...

Ấn vào nút “Xác nhận” -> Sau khi vay thêm thành công phần mềm sẽ tự động tính lại số tiền lãi của các kỳ kế tiếp