Tính năng

  • Trang chủ
  • Dư nợ cho vay, dư nơ nhận vay, dư nợ giao nhân viên

Dư nợ cho vay, dư nơ nhận vay, dư nợ giao nhân viên

Báo cáo dư nợ cho vay

Trên thanh menu click vào Báo cáo -> Dư nợ cho vay. Trên màn hình sẽ hiển thị bảng số liệu tổng dư nợ cho vay của các kiểu vay: tín chấp, trả góp, cầm đồ theo các tình trạng: nợ rủi ro, nợ xấu, nợ thường.

Chức năng:

  • Tìm kiếm theo thời gian, kiểu vay, tình trạng nợ
  • Khi bấm vào số tổng tiền dư nợ, bạn có thể xem được chi tiết dư nơ của từng hợp đồng, thông tin chi tiết của hợp đồng và của khách hàng.

Báo cáo Dư nợ nhận vay

Chức năng cho phép thống kê dư nợ hợp đồng nhận vay từ ngày mồng 1 đầu tháng đến ngày hiện tại.

Để vào thống kê dư nợ nhận vay, từ menu chính của hệ thống người dùng kích vào Thống kê.Trong danh sách menu con xổ xuống, người dùng kích vào Thống kê dư nợ nhận vay. Hệ thống hiển thị màn hình thống kê dư nợ nhận vay.

Chức năng chính:

  • Tìm kiếm: Tên chủ nợ , số điện thoại, tên nhân viên ….
  • Xem chi tiết dư nợ bằng cách click vào số tiền tổng dư nợ ứng với từng nhân viên

Dư nợ giao nhân viên

Trên thanh menu click vào Báo cáo -> Dư nợ giao nhân viên. Trên màn hình sẽ hiển thị danh sách dư nợ cho vay của tất cả các loại hợp đồng mà nhân viên đó tạo.

Chức năng:

  • Tìm kiếm theo tên nhân viên, số điện thoại
  • Xem thông tin chi tiết của từng nhân viên
  • Xem thông tin chi tiết tổng dư nợ của từng nhân viên

-> Khi bấm vào số tiền dư nợ sẽ xem được chi tiết dư nợ của từng hợp đồng, thông tin chi tiết của hợp đồng và của khách hàng