Tính năng

  • Trang chủ
  • Hợp đồng chờ duyệt , Giao dịch trong ngày

Hợp đồng chờ duyệt , Giao dịch trong ngày

Danh sách hợp đồng chờ duyệt

Hiển thị danh sách các món vay mà nhân viên tạo với số tiền vay quá mức quy định cần phải chờ admin duyệt mới cho vay chính thức. Danh sách hiển thị những thông tin: STT, Mã hợp đồng, tên khách hàng, tài sản, thời gian, số tiền vay, trạng thái .

  • Trạng thái của hợp đồng gồm:

Chờ duyệt vay: Là các hợp đồng chờ admin duyệt hợp đồng

Chờ nhận tiền: Là các hợp đồng đã được duyệt và đang chờ nhận tiền

  • Các chức năng chính:

Tìm kiếm: Tên khách hàng, số điện thoại và chứng minh thư và trạng thái

Sửa, xóa hợp đồng

Duyệt hợp đồng

Xác nhận giao tiền

1. Sửa hợp đồng chờ duyệt

Trong danh sách các hợp đồng chờ duyệt, chọn hợp đồng cần sửa và bấm nút sửa hợp đồng. Tại đây form sửa hợp đồng sẽ hiển thị:

  • Thông tin khách hàng: Họ tên, SDT, cMT. Địa chỉ, ngày sinh…
  • Thông tin cho vay: Ngày vay. số tiền vay, lãi suất…
  • Thông tin tài sản thế chấp: giấy tờ thế chấp, tài sản cầm cố

2. Xóa hợp đồng chờ duyệt

Trong danh sách các hợp đồng chờ duyệt, chọn hợp đồng cần xóa và bấm nút xóa hợp đồng.

3. Duyệt hợp đồng

Để duyệt hợp đồng, admin cần chọn các hợp đồng đang ở trạng thái “chờ duyệt vay”. và bấm nút xác nhận là hợp đồng đó đã được duyệt thành công.

4. Xác nhận giao tiền

Để xác nhận giao tiền, bạn cần chọn các hợp đồng đang ở trạng thái "chờ nhận tiền" và bấm nút xác nhận là hợp đồng đã được chuyển về danh sách các hợp đồng cho vay.

Thông báo trên thanh menu: trên menu hiển thị thông báo cho bạn biết được số hợp đồng chưa duyệt

Giao dịch trong ngày

Tính năng cho phép người dùng xem được các giao dịch trong ngày của cửa hàng.

Từ menu chính của hệ thống người dùng kích vào Báo cáo. Trong danh sách menu con xổ xuống, người dùng kích vào Giao dịch trong ngày. Hệ thống hiển thị màn hình những thông tin như: Mã giao dịch, loại, nhân viên, khách hàng, thời gian, số tiền.

Khi click vào mã giao dịch sẽ xem được thông tin chi tiết của hợp đồng liên quan

Thông báo trên thanh menu: cho bạn biết số giao dịch đã thực hiện trong ngày hôm nay