Tính năng

Danh sách thu/chi bị xóa

Danh sách thu bị xóa

Khi bạn thực hiện thao tác xóa phiếu thu của hợp đồng, thì phiếu thu sẽ được lưu lại ở danh sách phiếu thu bị xóa.

Trên thanh menu chọn Thống kê >> Danh sách thu bị xóa

Màn hình hiển thị bảng danh sách tất cả các phiếu thu bạn đã xóa. Bao gồm các thông tin

Ngày giao dịch, tên người nộp tiền,  mã hợp đồng,  loại phiếu,  tiền thu, người xóa

Bạn có thể xem chi tiết hợp đồng liên quan khi click vào mã hơp đồng

Tìm kiếm giao dịch xóa phiếu thu dựa theo tên người nộp, khoảng thời gian từ ngày, đến ngày

Danh sách chi bị xóa

Tương tự như danh sách thu bị xóa, danh sách chi bị xóa quản lý tất cả các giao dịch chi bị xóa của hợp đồng

Trên thanh menu chọn Thống kê >> Danh sách chi bị xóa

Màn hình hiển thị bảng danh sách tất cả các phiếu chi bạn đã xóa. Bao gồm các thông tin

Ngày giao dịch, tên người nhận tiền,  mã hợp đồng,  loại phiếu,  tiền chi, người xóa

Bạn có thể xem chi tiết hợp đồng liên quan khi click vào mã hơp đồng

Tìm kiếm giao dịch xóa phiếu chi dựa theo tên người nhận, khoảng thời gian từ ngày, đến ngày