Tính năng

Thống kê thu chi

Thống kê thu

Trên thanh menu, click vào Thống kê -> chọn mục Thu. Trên màn hình hiển thị cho bạn những số liệu về tổng thu, được chia theo các loại: thu gốc, thu lãi, thu ngoài lề, thu khác.

Chức năng:

  • Xem chi tiết các loại thu: thu gốc, thu lãi, thu ngoài lề, thu khác.

Bằng cách bấm vào số tiền ở từng mục ,bạn sẽ xem được chi tiết: ngày giao dịch, thông tin khách hàng, thông tin hợp đồng, tiền thu cụ thể của từng giao dịch

  • Xem chi tiết phiếu thu và in phiếu thu

Bấm vào biểu tượng in ở cột in phiếu để xem thông tin chi tiết của phiếu thu, nếu muốn in phiếu thì bạn click vào in phiếu bên dưới phần thông tin phiếu thu

  • Lọc tìm theo tháng và năm

Bên dưới bảng thống kê là biểu đồ thống kê thu.  Biểu đồ thống kê cho biết tổng thu của từng tháng trong năm, nhìn vào đó có thể so sánh tổng thu giữa các tháng một cách trực quan.

Khi rê chuột vào cột tổng thu của tháng nào trên biểu đồ, bạn sẽ xem được tổng thu của tháng đó

Thống kê chi

Trên thanh menu, click vào Thống kê -> chọn mục Chi. Trên màn hình hiển thị cho bạn những số liệu về tổng chi, được chia theo các loại: chi gốc, chi lãi nhận vay, chi ngoài lề, chi khác.

Chức năng:

  • Xem chi tiết các loại chi: chi gốc, chi lãi nhận vay, chi ngoài lề, chi khác

    Bằng cách bấm vào số tiền ở từng mục ,bạn sẽ xem được chi tiết: ngày giao dịch, thông tin khách hàng, thông tin hợp đồng, tiền chi cụ thể của từng giao dịch

  • Xem chi tiết phiếu chi và in phiếu chi

​​​​​​​Bấm vào biểu tượng in ở cột in phiếu để xem thông tin chi tiết của phiếu chi, nếu muốn in phiếu thì bạn click vào in phiếu bên dưới phần thông tin phiếu chi

 

  • Lọc tìm theo tháng và năm

Bên dưới bảng thống kê là biểu đồ thống kê chi.  Biểu đồ thống kê cho biết tổng chi của từng tháng trong năm, nhìn vào đó có thể so sánh tổng chi giữa các tháng một cách trực quan.

Khi rê chuột vào cột tổng chi của tháng nào trên biểu đồ, bạn sẽ xem được tổng chi của tháng đó