Tính năng

Thống kê tin nhắn-email đã gửi

Thống kê tin nhắn đã gửi
Tính năng dùng để: Hiển thị thông tin chi tiết các tin nhắn đã gửi
Để xem thông tin các tin nhắn đã gửi người dùng kích vào thống kê trên menu chính
 => chọn thống kê tin nhắn đã gửi
Hệ thống hiển thị danh sách, tổng các tin nhắn đã gửi

Các chức năng:

Tìm kiếm tin nhắn đã gửi

Xem chi tiết tin nhắn đã gửi

Gửi lại tin nhắn đa gửi thất bại

Xóa tin nhắn đã gửi
Thống kê email đã gửi
Tính năng dùng để: Hiển thị thông tin chi tiết các email đã gửi
Để xem thông tin các tin nhắn đã gửi người dùng kích vào thống kê trên menu chính
 => chọn thống kê email đã gửi
Hệ thống hiển thị danh sách thông tin các email đã gửi 

Các chức năng:

Tìm kiếm email đã gửi

Xem chi tiết email đã gửi

Gửi lại email đã gửi thất bại

Xóa email đã gửi