Tính năng

 • Trang chủ
 • Tổng quan tính năng quản lý hợp đồng Nhận vay

Tổng quan tính năng quản lý hợp đồng Nhận vay

Tính năng Nhận vay dùng để làm gì? Sử dụng tính năng Nhận vay như thế nào? Trang tính năng quản lý hợp đồng Nhận vay giúp bạn quản lý những thông tin gì? Có các chức năng nào trong trang quản lý hợp đồng Nhận vay này? Tìm hiểu cách sử dụng tính năng Nhận vay qua bài viết dưới đây.

Trong menu tính năng bên trái, chọn Nhận vay. Trang tính năng quản lý các hợp đồng nhận vay sẽ mở ra.

Bảng dữ liệu chứa những thông tin gì?

 • Mã nhận vay: click vào mã nhận vay để xem thông tin chi tiết của hợp đồng đó.
 • Tên kchủ nợ: click vào tên chủ nợ để xem thông tin chi tiết.
 • Thời gian: bao gồm ngày tạo hợp đồng và ngày tất toán hợp đồng.
 • Số tiền vay: Là số tiền nhận vay
 • Lãi phải trả: tổng số tiền lãi đang còn nợ tính theo kì
 • Tiền đã trả: tổng tiền đã trả
 • Trạng thái hợp đồng

Trạng thái của hợp đồng bao gồm:

 • Đủ lãi: là hợp đồng đang mở đến thời điểm hiện tại không nợ lãi
 • Nợ lãi: là hợp đồng quá hạn trả lãi của kì
 • Quá hạn: là hợp đồng quá thời gian nộp cả lãi và gốc
 • Đóng: là hợp đồng đã kết thúc

Các chức năng bạn có thể thao tác:

 • Tìm kiếm hợp đồng theo ngày tạo, tên, số điện thoại chủ nợ
 • Thêm mới, sửa, xóa hợp đồng
 • Trả lãi, Trả nhận vay hợp đồng
 • Trả bớt gốc
 • Gia hạn kì cho hợp đồng, gia hạn ngày trả
 • In hợp đồng, xuất excel danh sách hợp đồng