Cầm điện thoại là việc người vay mang điện thoại, smartphone của mình đến tiệm cầm đồ cầm cố tài sản để nhận lại được một khoản tiền. Đây là m [...]